BREyK.pl - najlepszy humor w sieci

Regulamin

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:
  • Serwis - serwis internetowy prowadzony pod aktualnym adresem BREyK.pl
  • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
  • Materiały – treści zamieszczane przez Użytkownika, w tym treści tekstowe, zdjęcia, materiały audiowizualne, do których Użytkownikowi przysługują niczym nieograniczone prawa (w tym autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne) w zakresie niezbędnym do zamieszczenia i publicznego udostępniania treści w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne w całości. Oznacza to, że Serwis nie pobiera żadnych opłat za:
  • rejestrację konta Użytkownika
  • przechowywanie treści zamieszczonych przez Użytkownika
  • publikację treści zamieszczonych przez Użytkownika
 3. Zamieszczenie Materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 4. Poprzez umieszczenie Materiału w Serwisie Użytkownik oświadcza, że zamieszczony Materiał nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich (zarówno majątkowych, jak i osobistych), czy prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia Materiału w Serwisie.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie przekazów o charakterze reklamowym.
 7. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Każdy użytkownik, który rejestruje się w serwisie, akceptuje regulamin.

[ Kontakt ] [ Regulamin ]